Helihaven Brussel-Groot-Bijgaarden (EBOK) Intern Reglement v.14082021

Brussels Heli Air BVBA, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Van Schoorstraat 86,ondernemingsnummer 0458.412.201, tel. 02 467 28 03, ebok@brusselsheliair.be.

1. Elke piloot, uitbater, gebruiker of bezoeker van de helihaven is verplicht zich te houden aan onderhavig reglement en zal zich onverwijld akkoord verklaren met de inhoud, zonder enig voorbehoud.

2. Het gebruik van de helihaven is gebonden aan de voorafgaande toelating van de uitbater (PPR). Deaanvraag moet gebeuren per email (ebok@brusselsheliair.be) met aanduiding van het type luchtvaartuig,registratienummer, herkomst, bestemming, geschat uur van aankomst, duur van het parkeren op EBOK,aantal passagiers en naam van de pilot in charge (PIC).

3. Elke piloot of gebruiker van de helihaven zal zich voorafgaand vergewissen van de aanvlieg- /vertrekroutes van de helihaven alsook van de veiligheidsprocedures, hierin begrepen de voorschriften opgenomen in de Circulaires CIR-GDF-02-P en CIR/ACCID-01.

4. Als basisuurrooster geldt dat de helihaven geopend is voor externe bezoekers van 10u00 tot 16u00 local time.

5. Landen en/of opstijgen is alleen toegelaten bij zichtvluchten (VFR) en in “special VFR”-omstandigheden.

6. De helihaven is gelegen in Brussels CTR (tel. 02 206 25 03). De piloot dient contact op te nemen met de bevoegde vliegautoriteit. De inhoud van de M.o.U tussen de uitbater en Belgocontrol dient opgevolgd te worden.

7. De uitbater behoudt zich het recht voor om bepaalde diensten te leveren tegen vergoeding en tevens te factureren voor elke vliegbeweging op de helihaven (« landing fees aircraft and passengers »).

8. De uitbater heeft het recht:

- te controleren of elke piloot die de helihaven wenst te gebruiken voor opstijgen of landen in het bezit is van een geldige vliegvergunning;

- de identiteit van iedere persoon te controleren;

- de luchtvaartuigen en hun boorddocumenten te controleren.

9. De uitbater heeft het recht om toestellen, bezoekers, piloten,... de toegang tot of het gebruik van de helihaven te weigeren zonder opgaaf van reden, indien hij dit noodzakelijk acht.